A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rusko - Moskva - Průvodce

Úředním jazykem Ruské federace je ruština. Ruština je slovanský jazyk a má tedy blízko k češtině. Přesto existuje i mnoho odlišností. Které se dočtete níže. Dokonce zde můžete pochytit základy ruského jazyka - azbuka a slovníček

Hlavním rozdílem mezi češtinou a ruštinou je ruské písmo tzv. azbuka, která vychází z cyrilice. Všechny nápisy v Moskvě, od názvů obchodů a institucí po názvy stanic metra a zastávek městské hromadné dopravy, jsou napsány pouze v azbuce. Co se týká komunikace, domluvíte se v Moskvě tu a tam i anglicky, a to zejména s mladými lidmi. Jestliže ale budete mluvit rusky, setkáte se s větší vstřícností ze strany Moskvanů a znalost ruštiny vám přinese i další výhody.

Azbuka - азбука

А а A Р р R
Б б B C c S
В в V Т т T
Г г G У у U
Д д D Ф ф F
Е е Je (-e) Х х Ch
Ё ё Jo (-o) Ц ц C
Ж ж Ž Ч ч Č
З з Z Ш ш Š
И и I Щ щ Šč
Й й J ъ tvrdý znak
К к K ы Y
Л л L ь měkký znak
М м M Э э E
Н н N Ю ю ju (-u)
О о O Я я ja (-a)
П п P

Slovníček

Pozdravy, seznámení, prosba, poděkování, omluva Na letišti, na nádraží, na hranicích Peníze, nákupy, ceny, služby Orientace V metru Číslovky

Pozdravy, seznámení, prosba, poděkování, omluva

Jak se jmenujete? Как вас зовут? [kak vas zavút]
Jmenuji se… Меня зовут … [miňjá zavút]
Dobré ráno Доброе утро [dóbroje útro]
Dobrý den Добрый день [dóbryj děň]
Здравствуйте [zdrávstvujtě]
Dobrý večer Добрый вечер [dóbryj věčer]
Dobrou noc Спокойной ночи [spakójnoj nóči]
Nashledanou До свидания [da svidánija]
Prosím Пожалуйста [pažálujsta]
Promiňte, prosím. Простите! [prastítě]
Děkuji! Спасибо! [spasíbo]
Děkuji vám Благодарю вас [blagodarjú vas]
Prosím, není zač Не за что [ně za što]
Nerozumím Я не понимаю [ja ně panimáju]
Nemluvím rusky Я не говорю по-русски [ja ně gavarjú pa-rúski]
Mluvím jenom anglicky Я говорю только по-английски [ja gavarjú tóľko pa-anglíjski]

Na letišti, na nádraží, na hranicích

Celní prohlídka таможенное оформление [tamóžennoje aformljénie]
Kontrola контроль [kantról']
Kufr чемодан [čemadán]
Letadlo самолет [samaljót]
Letiště аэропорт [aeropórt]
Letenka билет на самолет [biljet na samaljót]
Pas паспорт [pásport]
Příruční zavazadlo ручная кладь [ručnája klaď]
Vízum виза [víza]
Zavazadla багаж [bagáž]
Kde se nastupuje do vlaku do … ? Где посадка на поезд на…? [gdě pasádka na pójezd na]
Z kterého nástupiště odjíždí vlak do … ? С какой платформы отходит поезд на [s kakój platfórmy otchódit pójezd na]
Kdy je start letadla do … ? Когда вылет самолета на … ? [kagdá výljet samaljóta na]
Kde se nastupuje do letadla do … ? Где посадка на самолет на … ? [gdě pasádka na samaljot na]

Peníze, nákupy, ceny, služby

Rubl рубль [rubľ]
Kopejka копейка [kapějka]
1 rubl один рубль [adín rubľ]
2,3,4 rubly два, три, четыре рубля [dva tri četýrje rubljá]
5, 6 … a více rublů пять, шесть рублей [pjať, šesť rubljéj]
Banka банк [bank]
Směnárna обмен валюты [abměn valjúty]
Chtěl(-la) bych si vyměnit peníze. Я хотел (-ла) бы обменять валюту. [ja chatěl(-la) by abmjenjáť valjútu]
Kde je tady směnárna? Где здесь находится обмен валюты? [gdě zděs' nachóditsja abmén valjúty]
Kolik to stojí? Сколько это стоит? [skóľko éto stójit]
To je moc drahé. Это слишком дорого. [éto slíškom dórogo]
Máte … ? У вас есть … ? [u vas jesť]
Ukažte, prosím … Покажите, пожалуйста … [pakažítě, požálujsta]
Dejte mi, prosím, jeden lístek (vstupenku) Один билет, пожалуйста [adín bilět, pažálujsta]
Cukrárna кондитерская [kondítěrskaja]
Lékárna аптека [aptěka]
Kavárna кафе [kafé]
Knihkupectví книжный магмзин [knížnyj magazín]
Maso, ryby мясо-рыба [mjáso-rýba]
Supermarket универсам [univěrsám]
Pekárna булочная [búlošnaja]
Zelenina, ovoce овощи-фрукты [óvošči-frúkty]
Oblečení одежда [aděžda]
Obchodní dům универмаг [univěrmág]
Obchod магазин [magazín]
Obuv обувь [óbuv']
Pošta почта [póčta]
Restaurace ресторан [restorán]
Suvenýry сувениры [suvěníry]
Záchody туалет, уборная [tualét, ubórnaja]
Otevřeno открыто [atkrýto]
Zavřeno закрыто [zakrýto]

Orientace

Ulice улица [úlica]
Náměstí площадь [plóščaď]
Postranní ulice переулок [piriúlok]
Křižovatka перекресток [pirikrjostok]
Třída проспект [praspěkt]
Silnice шоссе [šosé]
Muzeum музей [muzěj]
Divadlo театр [těátr]
Galerie галерея [galirěja]
Nalevo налево [nalěvo]
Napravo направо [naprávo]
Rovně прямо [prjamó]
Dopředu вперед [fpirjod]
Dozadu назад [nazád]
Jak se dostanu do (k) …? Скажите, пожалуйста, как попасть до… [skažítě, požálujsta, kak papásť do]
Řekněte mi, prosím, jak se dostanu k hotelu …? Скажите, пожалуйста, как пройти к гостинице …? [skažítě, požálujsta, kak prajtí k gastínice]
Řekněte mi, prosím, jakým autobusem (trolejbusem, tramvají) se dostanu do centra města (k hotelu, nádraží)? Скажите, пожалуйста, на каком автобусе (троллейбусе, трамвае) доехать до центра города (гостиницы, вокзала)? [skažítě, požálujsta, na kakóm avtóbusje (traléjbusje, tramváje) dajéchať da céntra góroda (gastínicy, vakzála)]
Kde je , prosím, zastávka trolejbusu (autobusu)? Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса? [skažítě, požálujsta, gdě astanóvka avtóbusa]
Kde je, prosím, stanice metra? Скажите, пожалуйста, где станция метро? [skažítě, požálujsta, gdě stáncija mitró]
Kde se přestupuje na (do, k)…? Где пересадка на …? [gdě pěresádka na]
Kolik je zastávek (stanic) do …? Сколько остановок до …? [skóľko astanóvok do]
Zabloudil (-la) jsem. Я заблудился (заблудилась). [ja zabludílsja (zabludílas')]
Ukažte mi, prosím, na mapě, kde jsem teď? Покажите, пожалуйста, на карте где я нахожусь? [pakažítě, pažálujsta, na kártě gdě ja nachažús']

V metru

Vchod Вход [vchod]
Východ Выход [východ]
Pokladny Кассы [kásy]
K vlakům К поездам [k pajizdám]
Přestup na …(stanici) Пересадка на … [pěresádka na]
Lístek na jednu jízdu, prosím. Билет на одну поездку, пожалуйста. [bilět na adnú pajizdkú, pažálujsta]
Lístek na dvě jízdy на две поездки [na dvě pajizdkí]
Lístek na deset jízd на десять поездок [na děsjať pajizdók]

Číslovky

1 один [adín]
2 два [dva]
3 три [tri]
4 четыре [četýrje]
5 пять [pjať]
6 шесть [šesť]
7 семь [sjem']
8 восемь [vósjem']
9 девять [děvjať]
10 десять [děsjeť]
11 одиннадцать [adínnadcať]
12 двенадцать [dvinádcať]
13 тринадцать [trinádcať]
14 четырнадцать [četýrnadcať]
15 пятнадцать [pjetnádcať]
16 шестнадцать [šestnádcať]
17 семнадцать [simnádcať]
18 восемнадцать [vosimnádcať]
19 девятнадцать [děvětnádcať]
20 двадцать [dvádcať]
30 тридцать [trídcať]
40 сорок [sórok]
50 пятьдесят [pjaťděsját]
60 шестьдесят [šesťděsját]
80 восемьдесят [vosjemděsját]
90 девяносто [děvjanósto]
100 сто [sto]
200 двести [dvésti]
300 триста [trísta]
400 четыреста [četýrjesta]
500 пятьсот [pjaťsót]
600 шестьсот [šesťsót]
700 семьсот [sjem'sót]
800 восемьсот [vosjem'sót]
900 девятьсот [děvjaťsót]
1000 тысяча [týsjača]
Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA